VDMK (Varlığa Dayalı Menkul Kıymet)

VDMK (Varlığa Dayalı Menkul Kıymet)

VDMK; Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (Asset Backed Security); Kuruluşların kendi ticari işlemlerinden doğmuş alacakları karşılığında ihraç edebilecekleri kıymetli evraktır. Tüketici kredileri, konut kredileri, ihracat işlemlerinden doğan alacaklar söz konusu işleme konu olabilecek alacak türlerindendir. Bankalar varlığa dayalı menkul kıymet satarak alacaklarını daha önceden paraya çevirebilmektedir. VDMK

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK), yeni bir finansman tekniği olarak kurumların bilançolarında yer alan senet veya teminata konu alacaklarının ikincil piyasada pazarlanabilir menkul kıymetler haline dönüştürülmüş halidir.

Devamını oku…

Cin Şeytanlarının Şerrinden Korunma Yolları 

Cin Şeytanlarının Şerrinden Korunma Yolları 

2. Bölüm: İbadetlerde

1- Ezana özen göstermek: Buna Muslim’in namaz bahsinde kaydettiği Cabir Radıyallahu anh’ın şöyle dediğine dair hadis tanıklık etmektedir: Peygamber Sallallahu aleyhi vesellemi şöyle buyururken dinledim:Şüphesiz şeytan namaza çağırmak için okunan ezanı işitecek olursa, er-Ravhâ denilen yere kadar kaçar.” Süleyman (el-A’meş) dedi ki: Ben ona (hadisi Cabir’den rivayet eden Ebu Süfyan’a) er-Ravhâ’yı sordum da şöyle dedi: Orası Medine’den otuzaltı mil uzaklıktadır. Cin Şeytanları

Yine Muslim aynı bahiste Ebu Hureyre Radıyallahu anh’dan şöyle dediğini rivayet etmektedir: Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem buyurdu ki: “Şeytan namaz için okunan ezanı işitti mi ezan sesini duymasın diye yüksek sesle yellenir. Ezan kesildi mi geri döner ve vesvese vermeye başlar. Kameti işitti mi yine sesini duymayacağı yere kadar gider. Kamet sustu mu geri döner, vesvese verir.”

Zerkanî şerhinde şöyle demektedir: “Şeytandan kasıt zahirinden anlaşıldığı üzere İblistir… Cins olarak şeytanın kastedilmiş olma ihtimali de vardır. Bu da cinlerden yahut insanlardan haddi aşan herbir azgın hakkında kullanılan bir isimdir. Fakat burada özel olarak cin şeytanı kastedilmektedir. “Yüksek sesle yellenerek” buyruğu zamir ile irtibat bulunduğundan dolayı vav’sız olarak hal konumunda bir isim cümlesidir. Buhârî’nin kaydettiği rivayet te vav’lıdır. Iyad dedi ki: İfadenin zahirine hamledilmesi mümkündür. Çünkü şeytan gıdalanan bir cisimdir. Ondan yelin çıkması mümkündür. Ayrıca bunun onun aşırı derecedeki nefret ve kaçışından söz eden bir tabir olma ihtimali de vardır. Muslim’deki şu rivayet te buna yakındır: “Onun husası olduğu halde… ” Esmai ve başkaları bunu aşırı derecede koşmak diye açıklamışlardır. et-Tîbî der ki: Şeytanın ezanı duymamak için kendisini meşgul etmesi kulakları dolduran ve kişiyi başka bir şey duymaktan engelleyen sese benzetmiştir. Daha sonra buna “yüksek sesle yellenmek” adını vermiştir. Bunu da ezanı duymasın diye yapar… Şöyle de açıklanmıştır: İfadenin zahirinden anlaşıldığı kadarıyla o bu işi kasti olarak yapmaya çalışır. Bunu da ya çıkaracağı bu ses, kendisini müezzini dinlemekten meşgul etsin diye yapar, yahutta bunu beyinsizlerin yaptıkları gibi, hafife almak için yapar ya da namaza uygun düşen hadesten taheretin zıttı abdestsizlik ile karşılık vermek için yapar. Bunu kasten yapmama ihtimali de vardır. Aksine o ezanı duyunca o kadar şiddetli derecede korkar ki, bu korkusu sebebiyle bu sesi çıkartır. Hadiste yüksek sesle ezan okumanın müstehab olduğuna delil vardır. Çünkü ezan sebebiyle şeytanın sesi duymayacağı bir yere kadar uzaklaşacağı açıkça ifade edilmektedir. Az önce kaydedilen diğer hadiste Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem’in kullandığı: “Taki er-Ravhâ denilen yere varıncaya kadar…” sözü nereye kadar gideceğini açıklamaktadır.”

Devamını oku…

Başarıya Giden Yol

Başarıya Giden Yol

Başarıya giden yol: Hemen hemen herkes hayatta başarılı olmak ister ve herkesin belli hedefleri ve hayalleri vardır. Hayattan bir şeyler istiyordur veya bekliyordur.

İnsanlar yıllar boyunca başarı kavramının içini doldurmak için uğraşıp durdular. Nasıl başarılı olunur? Başarının gerçek sırrı nedir? Başarıya giden yollar hangileridir? gibi sorular insanların zihnini her daim meşgul etti.

Devamını oku…

Cin Şeytanlarının Şerrinden Korunma Yolları

Cin Şeytanlarının Şerrinden Korunma Yolları

Cin Şeytanlarının şerrinden korunma yolları; İslâm dinini ayrıcalıklı kılan ve onu güçlü ve üstün hale getiren özelliklerinden birisi de; yüce Allah’ın izniyle zorluk ve mihnetlere karşı durabilme gücü, müslümana rahat ve huzur ortamlarında, huzursuzluk ve tedirginlikten uzak bir şekilde yaşamasına yardımcı olacak yolları ve yöntemleri vermiş olmasıdır. Bunlar arasında sünnet-i seniye’de açıklanmış bulunan ve müslümanın yüce Allah’ın izniyle tabi olup bağlandıkları takdirde, cin şeytanlarının kötülüklerini defedebileceği yolları ve yöntemleri açıklaması da vardır. Cinlerin şeytanları, hiç şüphesiz ellerindeki bütün imkan ve yollarla insanlara zarar vermeye çalışırlar. Pak sünnet müslümanın cin şeytanlarının bütün alanlarda kendisine vereceği zararları önlemekte kendisine yardımcı olacak bütün yolları açıklamış bulunmaktadır. Aşağıdaki konularda sırasıyla buna dair etraflı açıklamalar görülecektir:

Devamını oku…

Cinlerin İnsanlara Rahatsızlık Vermeleri

Bunun Nasıl Olduğu


Cinlerin İnsanlara Rahatsızlık Vermeleri

Bunun Nasıl Olduğu 1. Bölüm

Özellikle cinlerin şeytanlarının, yüce Allah’ın dilemesi halinde insanlar üzerinde bir etkileri vardır. Çünkü aralarından kimileri insana onu öldürmek yahut bunun neticesinde taun hastalığı ortaya çıksın diye dürtmekle, onu saraya düşürmek yahut ona nazar değmek yahut onu çalmak ya da uykusunda iken ona eziyet verip onu korkutmak veya namazını kesmek suretiyle insanlara zarar verenleri vardır.

Kimileri yardımcıları olan kâhinlere ve yeryüzünde fesad çıkartıp, asla ıslâh etmeyen hokkabazlara faydalı olmak üzere hırsızlama dinledikleri sözleri çalarlar.

Devamını oku…

Cinlerin Nitelikleri 4. Bölüm

Cinlerin Nitelikleri 4. Bölüm

Cinlerin Nitelikleri

11- Cinler tıpkı diğer varlıklar gibi gaybı bilmezler.

Yüce Allah Süleyman Aleyhisselam’ın ölümünü söz konusu ederken şöyle buyurmaktadır:

“Biz ölümüne hükmedince asasını yiyen ağaç kurdundan başkası onlara ölümünü göstermedi. Nihayet yıkılıp yere düşünce açıkça ortaya çıktı ki, eğer cinler gaybı bilmiş olsaydılar, bu horlayıcı azap içinde devam etmezlerdi.” (Sebe’, 34/14)

Devamını oku…

Cinlerin Nitelikleri 3. Bölüm

Cinlerin Nitelikleri 3. Bölüm

Cinlerin Nitelikleri

8- Cinlerin şeytanları kendilerine itaat eden büyücü ve benzeri insan şeytanlarına yardımcı olmak üzere semâdan bilgi çalmaya çalışırlar. Cinlerin Nitelikleri

Buna Muslim’in Sahih’inde selâm bahsinde rivâyet ettiği Abdullah b. Abbas Radıyallahu anh’ın şu sözleridir:

Peygamber ashabından ensardan bir adamın bana haber verdiğine göre, bir gece Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem ile birlikte oturuyorlarken bir yıldız kaydı ve etrafı aydınlattı. Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem onlara şöyle sordu:

Devamını oku…

Cinlerin Nitelikleri 2. Bölüm

Cinlerin Nitelikleri 2. Bölüm

Cinlerin Nitelikleri:

6. Cinler mükelleftirler

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

“Ben cinleri de, insanları da ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık da istemiyorum. Bana yemek yedirmelerini de istemiyorum. Çünkü şüphesiz ki Allah’tır, hem rızkı veren, hem pek çetin kudret ve kuvvet sahibi olan.” (ez-Zariyat, 51/56-58)

Devamını oku…

Cinlerin Nitelikleri 1. Bölüm

Cinlerin Nitelikleri 1. Bölüm

Cinlerin Nitelikleri: Pek büyük cin âlemine bakan bir kimse, Kitab-ı Aziz’de ve sahih sünnette vârid olmuş bulunan niteliklerini incelemeden onları iyi bir şekilde tanımasına imkân yoktur. Bundan dolayı onların niteliklerini açık bir şekilde sözkonusu etmek gerekir. Ben bu hususları aşağıdaki şekilde açıklamak isterim:

1. Cinler ateşten yaratılmışlardır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

“Cinleri de daha önceden (deri gözeneklerinden) içeriye giren yakıcı ateşten yarattık.” (el-Hicr, 15/27)

Devamını oku…

BİTKİSEL KAPSÜLLER

BİTKİSEL KAPSÜLLER BİTKİSEL KAPSÜLLER DEN SİBUTRAMİN İÇERENLER Sibutramin, obezite tedavisinde kullanılan bir ilaç olan Reductil’in de etken maddesidir. Lida, yaklaşık 30 mg sibutramin içermektedir ve bu miktar günlük kullanılabilen miktarın yaklaşık üç katıdır. Lida’nın görülen en belirgin yan etkileri; Baş ağrısı Ağız kuruluğu Mide Bulanması Kalbin aritmisinin artması Uykusuzluk Aşırı Sinirlilik Kabızlık Depresyon FDA Kasım … Devamını oku…