Dini Hikaye “Şehzadenin Dönüşü”

Dini Hikaye “Şehzadenin Dönüşü”

VAKTİYLE AZERBAYCAN’IN Gence şehrine zalim ve ahlâksız bir şehzade hükmediyordu. Bir gün sarhoş olmuş, kafası tütsülü, elinde kocaman bir kadeh, şarkı söyleyerek mescide girdi.

O sırada mescidin bir köşesinde, sözü sohbeti tatlı, temiz kalpli bir âlim, çevresinde toplanan cemaate vaaz etmekle meşguldü.

Devamını oku…

Cin Şeytanlarının Şerrinden Korunma Yolları

Cin Şeytanlarının Şerrinden Korunma Yolları 

6. Bölüm: Yolculukta cin

1- Yolculuk yapanın yolculukta beraberinde iki ve daha çok kimse bulunmasına özen göstermelidir. Çünkü İbn Huzeyme, Hakim, Tirmizî, es-Sünenü’l-Kübrâ’da Beyhakî, Ebû Dâvûd, Muvatta’da Malik, Müsned’de Ahmed’in rivayet ettiğine göre Amr b. Şuayb babasından, o dedesinden; Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:

Bir binici şeytadır. İki binici iki şeytandır. Üçü ise kafiledir.”

Devamını oku…

Cin Şeytanlarının Şerrinden Korunma Yolları 

Cin Şeytanlarının Şerrinden Korunma Yolları 

5. Bölüm: Ticaret Ve Pazarlara Girmek Cin

1- Ticaret yapanların sadaka vermeye dikkat etmeleri: Buna delil Tirmizî’nin Sünen’inde Buyü (alış-veriş) bahsinde Kays b. Ebi Gareze’nin şöyle dediğine dair kaydettiği rivayettir: Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem bizim yanımıza çıkıp geldi. O sırada bizler “simsarlar” diye adlandırılırdık. Şöyle buyurdu: Cin

“Ey tüccar topluluğu, şüphesiz şeytan ve günah alışverişte hazır bulunurlar. O bakımdan alışverişinide(n ayrıca) sadaka veriniz.”

Devamını oku…

Cin Şeytanlarının Şerrinden Korunma Yolları

Cin Şeytanlarının Şerrinden Korunma Yolları 

4. Bölüm: Ev, Aile Ve Toplum Cin 

Cin Şeytanlarının Şerri;

1- Uyku vakti kapıları kilitlemek; su kaplarının ağzını bağlamak, kapları örtmek ve kandilleri söndürmek. Muslim’in Sahih’inde Eşribe bahsinde Câbir Radıyallahu anh’dan rivayete göre Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: Cin

“Kapları örtünüz. Su kaplarının (kırbaların) ağzını bağlayınız. Kapıyı kilitleyiniz, kandili söndürünüz. Şüphesiz şeytan bir su kabının ağzını çözmez, kapıyı açamaz, örtülü bir kabı açamaz. Eğer sizden herhangi bir kimse ancak kabın üzerine enine bir çubuk yatırıp Allah’ın adını anmaktan başka bir şey yapamazsa onu dahi yapsın. Çünkü fasıkcık (fare) aile halkının üzerine evlerini ateşe verebilir.”

Devamını oku…

Cin Şeytanlarının Şerrinden Korunma Yolları 

Cin Şeytanlarının Şerrinden Korunma Yolları 

3 Bölüm: Başkaları İle İlişkilerde

Cin Şeytanlarının Şerri; Müslüman bir kimsenin başkaları ile ilişkilerinde cin şeytanlarının ve şeytanın şerlerinden  esenliğe kavuşmasını sağlayabilecek yolların bir kısmı da aşağıda gösterilmiştir:  Cin

1- Müslümanlar arasında candan sevgiye dikkat etmek, karşılıklı nefretten ve uzaklaşmaktan sakınmak: Bundan dolayı Muslim’in Sahih’inde Kıyametin, cennet ve cehennemin sıfatları bahsinde rivayet ettiği Câbir Radıyallahu anh’dan gelen şu hadis-i şeriftir: Bundan dolayı Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem’i şöyle buyururken dinledim:

Devamını oku…

Cin Şeytanlarının Şerrinden Korunma Yolları 

Cin Şeytanlarının Şerrinden Korunma Yolları 

2. Bölüm: İbadetlerde

1- Ezana özen göstermek: Buna Muslim’in namaz bahsinde kaydettiği Cabir Radıyallahu anh’ın şöyle dediğine dair hadis tanıklık etmektedir: Peygamber Sallallahu aleyhi vesellemi şöyle buyururken dinledim:Şüphesiz şeytan namaza çağırmak için okunan ezanı işitecek olursa, er-Ravhâ denilen yere kadar kaçar.” Süleyman (el-A’meş) dedi ki: Ben ona (hadisi Cabir’den rivayet eden Ebu Süfyan’a) er-Ravhâ’yı sordum da şöyle dedi: Orası Medine’den otuzaltı mil uzaklıktadır. Cin Şeytanları

Yine Muslim aynı bahiste Ebu Hureyre Radıyallahu anh’dan şöyle dediğini rivayet etmektedir: Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem buyurdu ki: “Şeytan namaz için okunan ezanı işitti mi ezan sesini duymasın diye yüksek sesle yellenir. Ezan kesildi mi geri döner ve vesvese vermeye başlar. Kameti işitti mi yine sesini duymayacağı yere kadar gider. Kamet sustu mu geri döner, vesvese verir.”

Zerkanî şerhinde şöyle demektedir: “Şeytandan kasıt zahirinden anlaşıldığı üzere İblistir… Cins olarak şeytanın kastedilmiş olma ihtimali de vardır. Bu da cinlerden yahut insanlardan haddi aşan herbir azgın hakkında kullanılan bir isimdir. Fakat burada özel olarak cin şeytanı kastedilmektedir. “Yüksek sesle yellenerek” buyruğu zamir ile irtibat bulunduğundan dolayı vav’sız olarak hal konumunda bir isim cümlesidir. Buhârî’nin kaydettiği rivayet te vav’lıdır. Iyad dedi ki: İfadenin zahirine hamledilmesi mümkündür. Çünkü şeytan gıdalanan bir cisimdir. Ondan yelin çıkması mümkündür. Ayrıca bunun onun aşırı derecedeki nefret ve kaçışından söz eden bir tabir olma ihtimali de vardır. Muslim’deki şu rivayet te buna yakındır: “Onun husası olduğu halde… ” Esmai ve başkaları bunu aşırı derecede koşmak diye açıklamışlardır. et-Tîbî der ki: Şeytanın ezanı duymamak için kendisini meşgul etmesi kulakları dolduran ve kişiyi başka bir şey duymaktan engelleyen sese benzetmiştir. Daha sonra buna “yüksek sesle yellenmek” adını vermiştir. Bunu da ezanı duymasın diye yapar… Şöyle de açıklanmıştır: İfadenin zahirinden anlaşıldığı kadarıyla o bu işi kasti olarak yapmaya çalışır. Bunu da ya çıkaracağı bu ses, kendisini müezzini dinlemekten meşgul etsin diye yapar, yahutta bunu beyinsizlerin yaptıkları gibi, hafife almak için yapar ya da namaza uygun düşen hadesten taheretin zıttı abdestsizlik ile karşılık vermek için yapar. Bunu kasten yapmama ihtimali de vardır. Aksine o ezanı duyunca o kadar şiddetli derecede korkar ki, bu korkusu sebebiyle bu sesi çıkartır. Hadiste yüksek sesle ezan okumanın müstehab olduğuna delil vardır. Çünkü ezan sebebiyle şeytanın sesi duymayacağı bir yere kadar uzaklaşacağı açıkça ifade edilmektedir. Az önce kaydedilen diğer hadiste Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem’in kullandığı: “Taki er-Ravhâ denilen yere varıncaya kadar…” sözü nereye kadar gideceğini açıklamaktadır.”

Devamını oku…

Cin Şeytanlarının Şerrinden Korunma Yolları

Cin Şeytanlarının Şerrinden Korunma Yolları

Cin Şeytanlarının şerrinden korunma yolları; İslâm dinini ayrıcalıklı kılan ve onu güçlü ve üstün hale getiren özelliklerinden birisi de; yüce Allah’ın izniyle zorluk ve mihnetlere karşı durabilme gücü, müslümana rahat ve huzur ortamlarında, huzursuzluk ve tedirginlikten uzak bir şekilde yaşamasına yardımcı olacak yolları ve yöntemleri vermiş olmasıdır. Bunlar arasında sünnet-i seniye’de açıklanmış bulunan ve müslümanın yüce Allah’ın izniyle tabi olup bağlandıkları takdirde, cin şeytanlarının kötülüklerini defedebileceği yolları ve yöntemleri açıklaması da vardır. Cinlerin şeytanları, hiç şüphesiz ellerindeki bütün imkan ve yollarla insanlara zarar vermeye çalışırlar. Pak sünnet müslümanın cin şeytanlarının bütün alanlarda kendisine vereceği zararları önlemekte kendisine yardımcı olacak bütün yolları açıklamış bulunmaktadır. Aşağıdaki konularda sırasıyla buna dair etraflı açıklamalar görülecektir:

Devamını oku…

Cinlerin İnsanlara Rahatsızlık Vermeleri

Bunun Nasıl Olduğu


Cinlerin İnsanlara Rahatsızlık Vermeleri

Bunun Nasıl Olduğu 1. Bölüm

Özellikle cinlerin şeytanlarının, yüce Allah’ın dilemesi halinde insanlar üzerinde bir etkileri vardır. Çünkü aralarından kimileri insana onu öldürmek yahut bunun neticesinde taun hastalığı ortaya çıksın diye dürtmekle, onu saraya düşürmek yahut ona nazar değmek yahut onu çalmak ya da uykusunda iken ona eziyet verip onu korkutmak veya namazını kesmek suretiyle insanlara zarar verenleri vardır.

Kimileri yardımcıları olan kâhinlere ve yeryüzünde fesad çıkartıp, asla ıslâh etmeyen hokkabazlara faydalı olmak üzere hırsızlama dinledikleri sözleri çalarlar.

Devamını oku…

Cinlerin Nitelikleri 4. Bölüm

Cinlerin Nitelikleri 4. Bölüm

Cinlerin Nitelikleri

11- Cinler tıpkı diğer varlıklar gibi gaybı bilmezler.

Yüce Allah Süleyman Aleyhisselam’ın ölümünü söz konusu ederken şöyle buyurmaktadır:

“Biz ölümüne hükmedince asasını yiyen ağaç kurdundan başkası onlara ölümünü göstermedi. Nihayet yıkılıp yere düşünce açıkça ortaya çıktı ki, eğer cinler gaybı bilmiş olsaydılar, bu horlayıcı azap içinde devam etmezlerdi.” (Sebe’, 34/14)

Devamını oku…

Cinlerin Nitelikleri 3. Bölüm

Cinlerin Nitelikleri 3. Bölüm

Cinlerin Nitelikleri

8- Cinlerin şeytanları kendilerine itaat eden büyücü ve benzeri insan şeytanlarına yardımcı olmak üzere semâdan bilgi çalmaya çalışırlar. Cinlerin Nitelikleri

Buna Muslim’in Sahih’inde selâm bahsinde rivâyet ettiği Abdullah b. Abbas Radıyallahu anh’ın şu sözleridir:

Peygamber ashabından ensardan bir adamın bana haber verdiğine göre, bir gece Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem ile birlikte oturuyorlarken bir yıldız kaydı ve etrafı aydınlattı. Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem onlara şöyle sordu:

Devamını oku…