Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Araçları

sermaye Piyasası Araçları

Sermaye piyasası araçları, mevzuatta menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları olarak tanımlanmaktadır. Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları 2499 sayılı kanunda aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

Menkul kıymet: Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları Kurulca belirlenen kıymetli evraktır.

Diğer sermaye piyasası araçları: Menkul kıymetler dışında kalan ve şartları Kurulca belirlenen evraktır. Yerli ve yabancı paralar ile çek, poliçe, bono, mevduat sertifikaları bu kapsamda değildir. Bu tanımlamalar da dikkate alındığında menkul kıymetlerin genel özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. Menkul kıymetler:

— Kıymetli evraktır.

— Misli nitelikte çıkarılırlar.

— Az veya çok devamlılık arz ederler.

— Her birinin nominal ve piyasa değeri vardır.

— Standart ve yuvarlak meblağlıdırlar.

— Çok sayıda ihraç edilirler.

— Yatırım amacı ile kullanılırlar.

— Dönemsel gelir sağlarlar.

— Nama ve hamiline yazılı olabilirler.

— Alacak veya ortaklık hakkı sağlarlar.

Menkul kıymetler sağladıkları hakların niteliklerine göre üç gruba ayrılır:

Borç-alacak ilişkisini temsil eden menkul kıymetler. (Tahvil, bono vb.)

Ortaklık ilişkisini temsil eden menkul kıymetler. (Hisse senedi vb.)

Bu iki grubun bazı özelliklerinin birleştiği, karma menkul kıymetler. (Kâr Zarar Ortaklığı Belgesi, Kâra İştirakli Tahvil vb.) Hibrid veya melez menkul kıymetler olarak da anılmaktadır. Menkul kıymetten ayrı olarak, menkul kıymetin sahip olduğu bazı hakları temsil eden evraklar da, menkul kıymet olarak kabul edilmektedir. (Tahvil kuponları, kâr payı kuponları vb.)

Türkiye için menkul kıymetler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

— Hisse senedi

— Geçici ilmühaber

— Yeni pay alma kuponu

— Tahvil

— Tahvil faiz kuponu

— Katılma intifa senedi

— Kâr ve zarar ortaklığı belgesi

— Banka bonosu

— Finansman bonosu

— Gayrimenkul sertifikası

— Varlık teminatlı menkul kıymet

— İpotek teminatlı menkul kıymet

— İçtüzüğünde kurucu dışındaki aracı kuruluşlarca serbestçe alım satımı öngörülen A tipi yatırım fonu katılma belgesi

— Borsa yatırım fonu katılma belgesi

— Ortaklık varantı

— Aracı kuruluş varantı.

Hazine bonosu

— Devlet tahvili

— Gelir ortaklığı senedi

— Gelire endeksli senet

Sermaye piyasası araçları, senet, Devlet tahvili, Ortaklık varantı, Borsa yatırım fonu, Hisse senedi, Tahvil, Kıymetli evrak, Menkul kıymetler,

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: