Diğer Menkul Kıymetler  “Katılma İntifa Senedi (KİS)”

Diğer Menkul Kıymetler  “Katılma İntifa Senedi (KİS)”

Katılma intifa senedi

 

İntifa Senetleri 3’e Ayrılır; Katılma İntifa Senedi (KİS), Kurucu intifa senedi, Adi intifa senedi,

Katılma intifa senedi
– Adi intifa senedi
– Kurucu intifa senedi

İntifa, kelime anlamı itibariyle, “faydalanma, yararlanma” demektir. Dolayısıyla, Katılmaintifa senedi “anonim şirkette herhangi bir payı ifade etmeyen, dolayısıyla ortaklık hakları tesis etmeyen, ancak sahibine söz konusu mal varlıksal hakları tanıyan değerli evrak veya menkul kıymet niteliğini haiz olan senet” olarak tanımlamak mümkündür.

Türk Ticaret Kanunu ile anonim şirketlere tanınan imkanlardan birisi de intifa senedi çıkarılmasıdır. Ancak, bu imkan uygulamada istisnai örnekler dışında yeterince yahut hiç bilinmemektedir.

İntifa senedi şirketin kuruluşunda emeği geçen kişiler için çıkarılan, şirket ortaklığı ve şirket yönetimine katılma hakkı vermeyen senettir, yani kurucu hisse senetleridir.

İntifa senedi çıkarmak için Ana sözleşmede intifa senedi tahsisine dair bir hükmün bulunması yeterlidir.

İntifa Hisse Senetleri sadece şirket karının bir kısmı için alacak hakkı verir. İntifa hisse senetleri bazı kişiler için alacak ya da hizmetleri karşılığı çıkarılan ve ortaklık hakkı sağlamayan hisse senetleridir. İntifa senedi sahibine oy kullanma, iptal davası açma gibi idari haklar vermeyen, sadece mali haklar tanıyan senet türüdür. İntifa senedi sahipleri anonim şirketin ortağı olamazlar, mali haklara sahip olmalarına rağmen zarara katılmazlar.

İntifa senedi sahipleri, mevcut şirket yönetimine hiçbir suretle müdahalede bulunamazlar, şirket kar elde etmedikçe veya tasfiye artığı oluşmadıkça yada sermaye artırımı neticesinde yeni paylar çıkarılmadıkça hiçbir suretle talep hakları doğmaz.

1 – Katılma intifa senedi:

Sahiplerine, ortaklık hakkına sahip olmaksızın kârdan pay alma, tasfiye bakiyesinden yararlanma, yeni pay alma gibi hakları sağlayan bir menkul kıymettir.

Türk ticaret kanunundaki düzenlemeden farklı olarak, SPK Katılma İntifa Senetleri İhracına İlişkin Esaslar Tebliği ile uygulama hakkı bulan ve nakit karşılığında çıkarılan intifa senetleridir. Söz konusu SPK Tebliğine göre, anonim şirketler, “nakit karşılığı satılmak üzere, ortaklık haklarına sahip olmaksızın kardan pay alma, tasfiye bakiyesinden yararlanma, yeni pay alma ve ilgili Tebliğ’de belirlenen olanakların bir bölümünden veya tamamından yararlanma haklarını sağlayan katılma intifa senedi” çıkarabilirler. Böylece, a.ş. ortaklığında bir değişim meydana gelmemekle beraber şirketin nakit oluşturmasına olanak sağlar.

Sahibine pay sahipliği sıfatı kazandırmaz ve anonim şirkette herhangi bir payı temsil etmez.
İntifa senedi sahibinin, şirkete ortak olup olmaması, intifa senedinden doğan haklara etki etmez. Pay sahiplerine verilen intifa senetleri, paydan bağımsız haklar taşır. Anonim şirket genel kurulu, intifa senedi sahiplerinin onayını almadan, ana sözleşmeyi değiştirmek suretiyle intifa haklarını kaldıramaz yahut değiştiremez.

Elinde bulunduran kişiye İntifa senetlerinin sağladığı haklar, özellikle kar talebi, anonim şirketin fesih edilmesiyle ile ortadan kalkar. Yine, intifa senedinden doğan haklar, ana sözleşmede belirli bir süre için kayıt altına alınmışlarsa, sürenin geçmesi ile kendiliğinden sona erer.

İntifa senedi, esas sözleşmede hüküm bulunmak koşulu ile genel kurul kararıyla ve süresiz olarak çıkarılabilir ve nama veya hamiline yazılı olarak düzenlenebilir.

KİS, esas sözleşmede hüküm bulunmak koşulu ile genel kurul kararıyla ve süresiz olarak çıkarılabilir. Nama yazılı veya hamiline olarak düzenlenebilir. Sermaye içinde bir payı temsil etmedikleri için senet sahipleri şirket yönetimine katılma hakkına sahip değildir. Ortaklıkların ihraç edebilecekleri KİS miktarı, ödenmiş sermaye ve yedek akçeleri toplamından çok, bu toplamın altıda birinden az olamaz.

2- Adi İntifa Senetleri: 

Adi intifa senetleri, intifa senetlerinin ana türünü yani genelini oluşturur. Şirket genel kurulu, ana sözleşme gereğince veya ana sözleşmeyi değiştirerek adi intifa senetleri çıkarabilir.

3- Kurucu İntifa Senetleri:

Kurucu intifa senetleri, anonim şirketi’nin kurucu ortaklarına verilen intifa senetleridir. Sadece kuruluş ana sözleşmesinde belirtilmiş olmaları şartıyla geçerlilik kazanırlar. Yani, sonradan ana sözleşme değişikliğine gidilerek “kurucu intifa senedi” tesis edilmesi olanak dahilinde değildir. böyle bir durum oluştuğunda geçersiz sayılacaktır.

diğer menkul kıymetler, menkul kıymetler,  hamiline, Nama, sermaye artırımı, sermaye, kâr, kar, hisse senedi, hisse senetleri, KZOB, Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi, Kâr ve Zarar Ortaklığı, finansman, ihraç limiti, Halka arz edilmek, Halka arz, Para ve Sermaye Piyasaları, para,sermaye, Katılma İntifa Senedi (KİS), Kis, İntifa, Adi İntifa Senetleri, Kurucu İntifa Senetleri,

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: